Aelod o’r bwrdd

 

Tâl: £282 y diwrnod ynghyd â threuliau teithio
Ymrwymiad amser: 36 diwrnod y flwyddyn (uchafswm) – ni ddisgwylir iddo fod yn fwy na chyfartaledd o 3 diwrnod y mis.
Hyd y penodiad:
3 blynedd
Lleoliad: Casnewydd

 

Hoffech chi ddarllen yn Saesneg?

 


 

Rydym yn weithio hefo’r Cymwysterau Cymru i benodi pump aelod o’r bwrdd. Cymwysterau Cymru yw corff a noddir gan Lywodraeth Cymru sy'n monitro ac yn rheoleiddio pob cymhwyster yng Nghymru heblaw addysg uwchradd

Rôl y bwrdd yw darparu llywodraethu cryf ac arweinyddiaeth effeithiol, datblygu'r cynllun strategol ar gyfer Cymwysterau Cymru a gosod amcanion heriol. Mae’n sicrhau bod gweithgareddau ‘Cymwysterau Cymru’ yn cael eu cynnal yn effeithlon ac yn effeithiol ac mae’n monitro’r perfformiad i sicrhau bod y corff yn cyflawni ei nodau, ei amcanion a’i dargedau perfformiad

 

Rôl a chyfrifoldebau aelodau'r Bwrdd:

 • Darparu cyfeiriad strategol ac arweinyddiaeth, ysgogi perfformiad a dwyn y Corff i gyfrif yn erbyn ei gynlluniau strategol a chorfforaethol
 • Ynghyd ag aelodau eraill o'r Bwrdd, sicrhau bod y Corff yn cyflawni ei nodau a'i amcanion statudol
 • Cydweithio i feithrin perthynas â'r holl randdeiliaid gan gynnwys Adrannau allweddol Llywodraeth Cymru, yn enwedig yr Adran Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Sicrhau priodoldeb, rheoleidd-dra, darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth weithredu'r corff
Yr profiad a’r sgilliau sydd eu angen:

 • Y gallu i ddod â syniadau newydd i drafodaethau ar faterion strategol ac ymarferol y tu allan i'ch meysydd arbenigedd
 • Y gallu i oruchwylio, cyfarwyddo a/neu wneud penderfyniadau yn wyneb ansicrwydd gwleidyddol neu ariannol
 • y gallu a'r profiad i graffu ar ein gwaith er mwyn sicrhau bod unrhyw ddiwygiadau i gymwysterau yn ymarferol, yn gywir ac wedi'u cynllunio i gyflawni'r weledigaeth a fwriedir
 • Dealltwriaeth eang o faterion addysg yng Nghymru. Gallai’r wybodaeth hon fod wedi'i hennill mewn unrhyw faes, gan gynnwys gwaith cymunedol, gwaith gwirfoddol neu gefndir proffesiynol.
Arbenigedd:

 • Rheoleiddio - arbenigedd mewn rheoleiddio yn hytrach na chael eich rheoleiddio
 • Asesu – arbenigedd yn theori a chymhwyso asesu a sicrhau ansawdd
 • Rheoli busnes – arbenigedd yn y sector preifat
Dealltwriaeth o’r sector addysg

Mae gan Cymwysterau Cymru Fwrdd sy'n seiliedig ar sgiliau, felly ni ddyrennir rolau i unigolion o gefndiroedd penodol. Fodd bynnag, byddai gwybodaeth drylwyr am un o'r sectorau addysg canlynol yn ddymunol ar gyfer rhai o'r rolau sydd ar gael: ysgolion a cholegau, y sector prifysgolion, dysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau.

 

Yr Iaith Cymraeg

Y gallu i siarad, deallt, ysgryfennu a darllen mewn Cymraeg yn hanfodol are gyfer un o’r pump penodiadau

 

Cymhwysedd

Dylai ymgeiswyr nodi bod Deddf Cymwysterau Cymru 2015 yn anghymhwyso unrhyw un rhag bod yn aelod o'r bwrdd sy'n:

 • aelod o gorff dyfarnu a gydnabyddir gan Cymwysterau Cymru neu aelod o'i staff
 • Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Aelod o Dŷ'r Cyffredin neu Dŷ'r Arglwyddi.
Am Cymwysterau Cymru

Strategaeth 

Adroddiad Blynyddol

Strwythur Llywodraethu 

Datganiad am Amrywiaeth

Mae Llywodraeth Cymru o’r farn y dylai aelodau byrddau cyrff cyhoeddus adlewyrchu’r gymdeithas yng Nghymru – pobl o bob cefndir – er mwyn eu helpu i ddeall anghenion pobl a gwneud penderfyniadau gwell. Dyma pam mae Llywodraeth Cymru yn annog ystod eang ac amrywiol o unigolion i wneud cais am benodiadau i gyrff cyhoeddus. Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan bob grŵp sydd heb gynrychiolaeth ddigonol gan gynnwys menywod, pobl dan 30 oed, pobl o gefndir du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, pobl anabl a phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol.

Gwneud Cais

 

I wneud cais am y rôl hon, cliciwch ar y botwm ‘Apply’ isod. Cyn i chi wneud cais, bydd angen i chi lawrlwytho'r pecyn ymgeiswyr ategol.

Gwneud cais - Cymraeg yn Hanfodol ​

I wneud cais am y rôl hon, cliciwch ar y botwm ‘Apply’ isod. Cyn i chi wneud cais, bydd angen i chi lawrlwytho'r pecyn ymgeiswyr ategol.

Gwneud - Cymraeg yn fanteisiol 

Luke Robért
Specialist Recruitment Consultant
Luke is part of Acorn’s specialist & senior appointments team here in South Wales. He’s a secondary Welsh Speaker who focuses on delivering retained & contingent recruitment solutions for the Executive & Senior Appointments field along with also leading our finance recruitment division across our local operations.
Mae Acorn yn gweithio mewn partneriaeth â Cymhwyster Cymru i hyrwyddo cyfleoedd i aelodau bwrdd
Part of the Synergie Group