Rhowch eich gyrfa ar y cledrau cyflym

Yn 2018 rydym yn cychwyn taith newydd gyffrous i Gymru. Bydd hon yn daith i drawsnewid ein rhwydwaith drafnidiaeth ac fe garem i chifod yn rhan ohoni.

Gall teithwyr trên ar draws Cymru a’r Gororau bellach edrych ymlaen at y trawsnewid i’ch gwasanaethau trên diolch i’r buddsoddiad o £5 biliwn fydd yn cyllido gwelliannau sylweddol i amlder a safon gwasanaethau Cymru a’r Gororau, yn ogystal â chreu Metro de Cymru.

Trafnidiaeth i Gymru yw’r cwmni nid-am-elw sy’n gyrru gweledigaeth Llywodraeth Cymru am rwydwaith drafnidiaeth safon uchel, ddiogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch yng Nghymru.

Yn diweddar rhoddodd Llywodraeth Cymru gytundeb i KeolisAmey i weithio gyda Trafnidiaeth i Gymru yn gweithredu a datblygu gwasanaeth trên Cymru a’r Gororau a Metro de Cymru.

Wrth gydweithio fel un tîm dan frand Trafnidiaeth i Gymru i Gadw Cymru i Symud, mae cyfleon ar gael yn nawr i unigolion proffesiynol uchelgeisiol a thalentog i yrru’r cyfnod rhagarweiniol canfod a chynllunio ymlaen ar y prosiect trawsnewidiol hwn.

Fast Track Your Career

2018 sees the beginning of an exciting new journey for Wales. This will be a journey of transformation for our transport network and we’d love you to be a part of it.

Rail passengers across Wales and its borders can now look forward to the transformation of their rail services thanks to a £5 billion investment that will fund significant improvements to the frequency and quality of Wales and Borders services, as well as the creation of the South Wales Metro.

Transport for Wales is the not-for-profit company driving forward the Welsh Government’s vision of a high-quality, safe, integrated, affordable and accessible transport network in Wales.

The Welsh Government recently contracted KeolisAmey to work in partnership with Transport for Wales to operate and develop the Wales and Borders rail service and South Wales Metro.

Working together as one team under the Transport for Wales brand to Keep Wales Moving, opportunities are now available for ambitious and talented professionals to drive forward the preliminary design and discovery phase of this transformational project.


Mae’r swydd hon bellach wedi’i llenwi. Fodd bynnag, os oes gennych ddiddordeb mewn clywed am rolau o’r math hwn yn y dyfodol, cofiwch gysylltu â ni ar y ddolen isod.

The following positions have recently been filled, however if you’re interested to hear about future roles of this kind, please contact us on the link, or take a look at the live roles, below.

  • Gweinyddwr mewn amgylchedd Cysylliadau Cyhoeddus a Chyfathrebu / Administrator within a PR and Communications environment
  • Cynlluniwr Rhaglenni / Programme Planner

 

 

Latest Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales Jobs
Contact us to discuss future roles
Part of the Synergie Group