Apply for job
Goruchwyliwr Dan Hyfforddiant - Chester
Chester, Cheshire
Salary: Up to £25921 per annum + increasing significantly when qualified
Job Type: Permanent
Start Date:
Job Reference: BBBH20687
Added: 07 Sep 2020
Job Description
Dyma adeg wych i ymuno â ni yn Trafnidiaeth Cymru. Byddwch yn ymuno â'r daith tuag at drawsnewid ein rhwydwaith trafnidiaeth. Rydyn ni'n brysur ac yn llawn egni wrth gyflawni'r gwaith trawsnewid hanesyddol hwn; ac fel Goruchwyliwr Dan Hyfforddiant gallech chi fod yn rhan bwysig o'r daith.

Bydd eich 'golygfa o'r swyddfa' yn newid bob munud! Does dim dau ddiwrnod yr un fath. Mae hon yn rôl ddeinamig iawn felly os ydych chi'n barod am yr her, gallai fod yn berffaith i chi.

Gallai hwn fod yn ddechrau ar yrfa wych a chyffrous, gan gynnig cyfoeth o gyfleoedd dysgu a datblygu. Nid oes angen profiad rheilffyrdd blaenorol ar gyfer y rôl oherwydd bydd ein rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr yn eich paratoi ar gyfer unrhyw beth a allai eich wynebu. Rydym yn chwilio am rai pethau allweddol, sydd wedi'u hesbonio isod.

Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol iawn sy'n cynnwys pensiwn gwych a theithiau am ddim ar ein trenau i chi a'ch dibynyddion.

Rydym yn cydnabod ac yn cefnogi gwerth gweithle amrywiol a chynhwysol, lle gall pobl fod yn nhw eu hunain yn y gwaith. Rydym wedi ymrwymo i adeiladu busnes cytbwys a chynhwysol yng Ngwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, sy'n golygu ein bod yn cyflogi pobl dalentog gyda phrofiadau a chefndiroedd amrywiol.


Gofynion y rôl:

* Eich bod dros 21 oed
* Eich bod yn byw o fewn un awr (amser teithio mewn amodau traffig arferol) i'r depo o'ch dewis
* Hyblygrwydd tuag at eich oriau gweithio oherwydd bydd hyd a phatrwm eich shifftiau'n amrywio, gan gynnwys dechrau'n gynnar/gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau, gan gynnwys dydd Sul a Gwyliau Banc
* Parodrwydd i gyflawni hyfforddiant dwys am tua 26 wythnos, gyda chymysgedd o ddysgu yn y dosbarth a hyfforddiant 'yn y gwaith'
* Mae hon yn rôl hollbwysig i ddiogelwch ac o ganlyniad, bydd gofyn i chi gael archwiliad meddygol i bennu eich ffitrwydd i'r rôl
* Eich bod yn gweld ac yn clywed yn dda, ac yn gallu gweld lliwiau'n arferol

Beth i'w ddisgwyl:

Fel Goruchwyliwr byddwch yn gyfrifol am ddiogelwch ein teithwyr ac amgylchedd y trên, gan roi gwasanaeth eithriadol i gwsmeriaid. Bydd ein tîm hyfforddiant yn eich paratoi ar gyfer pob un o gyfrifoldebau'r rôl, a fydd yn cynnwys y canlynol:

* Sicrhau bod ein gwasanaethau trên yn rhedeg yn ddiogel ac yn brydlon
* Dysgu a deall rheolau y cytunwyd arnynt yn genedlaethol, rheoliadau a chyfarwyddiadau
* Ymateb i sefyllfaoedd y tu allan i gyrsiau wrth iddynt godi, a dilyn gweithdrefnau argyfwng yn unol â'r rheolau a'r rheoliadau
* Cyflwyno adroddiadau (yn ysgrifenedig ac ar lafar) am bob digwyddiad/damwain yn brydlon, ac ar unwaith i'r pwyntiau cyswllt cywir weithiau
* Bod yn agos-atoch a darparu gwasanaeth i gwsmeriaid sydd gyda'r gorau yn y diwydiant, i sicrhau bod eu taith yn brofiad cadarnhaol
* Delio ag ymholiadau cwsmeriaid, darparu gwybodaeth gywir a chyfredol, a gwneud cyhoeddiadau ar y trên
* Gweithio ar eich pen eich hun ac fel rhan o dîm ehangach, gan gyfathrebu'r holl wybodaeth berthnasol i aelodau eraill criw'r trên
* Bod yn gyfrifol am ddiogelu refeniw drwy archwilio tocynnau cwsmeriaid a'u dogfennau teithio; sicrhau eu bod yn ddilys ar gyfer y daith, gan werthu tocynnau lle bo'n briodol a mynd ar drywydd cwsmeriaid heb docynnau neu sy'n methu talu ar y trên

Y sgiliau a fydd eu hangen arnoch:

* Y gallu i fod ar flaenau eich traed, i fod yn rhagweithiol ac i ymateb i risgiau diogelwch posibl
* Deall pwysigrwydd rheolau, rheoliadau a chyfarwyddiadau llym
* Amynedd, a'r gallu i aros yn bwyllog ac yn gyfrifol dan bwysau ac mewn sefyllfaoedd heriol
* Y gallu i ganolbwyntio ar gwsmeriaid gyda brwdfrydedd diffuant tuag at wneud cyfraniad cadarnhaol i brofiad cwsmeriaid
* Y gallu i gysylltu â chwsmeriaid drwy wrando, deall ac ymateb i anghenion cwsmeriaid unigol
* Bod yn gadarnhaol a chydnerth, gydag agwedd 'gallu gwneud'
* Y gallu i wneud penderfyniadau effeithiol
* Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol
* Safonau uchel o ran cyflwyniad a fydd bob amser yn cyrraedd safonau'r cwmni o ran gwisgo iwnifform

**Sylwch, cyn bwrw ymlaen, os ydych chi wedi dilyn y broses asesu neu gyfweld ar gyfer rôl Goruchwyliwr Dan Hyfforddiant (mewn unrhyw leoliad) yn ystod y chwe mis diwethaf ac nad oeddech yn llwyddiannus, mae'n ddrwg gennym ddweud na fyddwn yn ailystyried eich cais, felly peidiwch â gwneud cais arall nes bod y cyfnod chwe mis wedi pasio.**


Os yw rôl Goruchwyliwr yn apelio atoch chi fel llwybr gyrfa, cofiwch gyflwyno eich cais erbyn ein dyddiad cau -
11th Medi 2020.

Sylwch y gellir dwyn y dyddiad cau ymlaen os byddwn yn cael digon o geisiadau. Felly rydym yn awgrymu gwneud cais ar unwaith i osgoi cael eich siomi!

Acorn Recruitment acts as an employment agency for permanent recruitment.
Transport for Wales - Trainee Train Conductors

Acorn is working in partnership with Transport for Wales Rail Services to support their recruitment drive for a number of Conductors across Cardiff, Carmarthen, Chester, Crewe, Holyhead, Llandudno Junction, Machynlleth, Pwllheli and Shrewsbury.

 

Download Job Description. 

Zoiya Saleem
Recruitment Consultant
Zoiya specialises in permanent recruitment across the South Wales & South West regions. Zoiya works with varied enterprise level and corporate clients as well as innovative start-ups & SME's recruiting at all levels.
Related Jobs
Register with us and we’ll help you to find your ideal job
Part of the Synergie Group