Apply for job
Gyrrwr Trên Dan Hyfforddiant
Crewe, Cheshire
Salary: Up to £28488 per annum + increasing significantly when qualified
Job Type: Permanent
Start Date:
Job Reference: BBBH20259
Added: 22 Jul 2020
Job Description
Dyma adeg wych i ymuno â Trafnidiaeth Cymru. Rydym ni wrthi'n trawsnewid y rheilffordd, ac fel gyrrwr trên dan hyfforddiant gallech chi fod yn rhan bwysig o'r daith honno.

Nid oes angen profiad blaenorol ar gyfer y rôl oherwydd fe fydd ein rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr yn eich paratoi ar gyfer unrhyw beth a allai eich wynebu. Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod dros 21 oed ac yn rhannu ein brwdfrydedd i gadw Cymru i symud. Bydd yn rhaid i chi fyw o fewn awr o'r depo a ddewiswch, rhoi diogelwch yn gyntaf yn reddfol, a deall pwysigrwydd gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, perfformiad cryf, rheolau a rheoliadau.

I'r unigolyn priodol, gall hwn fod y cam cyntaf tuag at yrfa wych. Byddwn yn rhoi cymorth i chi ar hyd pob cam o'r ffordd, gyda hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus. Rydym hefyd yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol iawn sy'n cynnwys pensiwn gwych a theithiau yn rhad ac am ddim ar ein trenau i chi a'ch dibynyddion.

Mae menywod wedi'u tangynrychioli ar hyn o bryd, felly rydym yn chwilio am wrywod a menywod; yn wir, byddem wrth ein boddau petai mwy o fenywod yn dymuno bod yn yrwyr trên.

Fel gyrrwr trên dan hyfforddiant, byddwch yn treulio llawer o amser ar eich pen eich hun yn y cab ar flaen y trên. Serch hynny, rydym ni'n gweithio'n galed iawn i wneud yn siŵr bod pob un o'n gyrwyr yn teimlo'n rhan o'r tîm ehangach, ac yn cael manteisio ar ohebiaeth a hyfforddiant yn rheolaidd.

Bydd ein tîm hyfforddiant yn eich paratoi ar gyfer pob un o gyfrifoldebau'r rôl, a fydd yn cynnwys y canlynol:

* Symud trenau rhwng ein gorsafoedd a depos amrywiol yn ddiogel
* Dysgu a deall rheolau y cytunwyd arnynt yn genedlaethol, rheoliadau a chyfarwyddiadau
* Ymateb i sefyllfaoedd y tu allan i gyrsiau wrth iddynt godi, a dilyn gweithdrefnau argyfwng yn unol â'r rheolau a'r rheoliadau
* Cydymffurfio â'r Datganiad Cyfrifoldeb Diogelwch 'Gyrwyr'
* Cwblhau adroddiadau ysgrifenedig a llafar
* Cymryd rhan mewn hyfforddiant parhaus fel y bo angen

Er mwyn bod yn llwyddiannus yn yr hyfforddiant, rydym yn chwilio am bobl sy'n:

* Deall pwysigrwydd rheolau, rheoliadau a chyfarwyddiadau llym
* Gallu canolbwyntio dros gyfnodau hir o amser
* Gallu cadw'u pennau a bod yn gyfrifol dan bwysau
* Rhannu ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid
* Meddu ar sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol

Mae hon yn rôl diogelwch hanfodol ac felly bydd angen i chi ymgymryd â phrawf meddygol llym a fydd yn golygu prawf ffitrwydd llawn a phrawf cyffuriau ac alcohol.

Dyma'r gofynion hanfodol eraill ar gyfer y rôl:

* Mae'n rhaid i chi fyw o fewn awr i'r depo o'ch dewis
* Mae'n rhaid i chi fod yn 21 oed neu drosodd am resymau cyfreithiol (derbynnir ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n 20 oed, ond ni fyddwch yn cael dechrau gweithio shifftiau nes byddwch yn 21 oed)
* Mae'n rhaid i chi allu gweithio patrwm shifftiau amrywiol
Os bydd eich cais yn llwyddiannus, bydd camau nesaf y broses yn cynnwys y canlynol:
* Cyfweliad gweithredol
* Asesiadau gyrwyr ar draws y diwydiant
* Prawf meddygol llawn

Mae ein proses recriwtio ar gyfer gyrwyr dan hyfforddiant yn cymryd amser, ond rydym yn addo y bydd yn talu ar ei ganfed i'r rhai sy'n llwyddiannus.

Sylwch: yn sgil y sefyllfa bresennol â Covid-19, efallai y bydd oedi pellach i'r broses recriwtio. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar a byddwn yn ymdrechu i adael i chi wybod beth sy'n digwydd drwy gydol y broses.

Cynnig gwaith:

Os byddwch yn llwyddiannus drwy gydol y broses recriwtio, byddwch yn cael eich cadw yn ein 'Cronfa Dalent' nes bydd cwrs hyfforddiant ar gael. Ar ôl cadarnhau dyddiad dechrau, bydd yn rhaid i chi fynd i apwyntiad meddygol a chael archwiliadau o gefndir a geirdaon sylfaenol.

Sylwch: mae cynigion o waith yn amodol ar wiriadau meddygol a chefndir boddhaol yn ogystal â chyfnod prawf 12 mis.

Hyfforddiant:

Mae rôl gyrrwr trên yn un fedrus iawn, a darperir rhaglen hyfforddiant helaeth i bob gyrrwr trên dan hyfforddiant. Mae ein rhaglen hyfforddiant yn para 34 wythnos, ac yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn dysgu theori gyrru trên, yn gyrru ein peiriannau efelychu trên i ymgyfarwyddo â gyrru trên, ac yna'n treulio tua 26 wythnos fel gyrrwr trên dan hyfforddiant gyda hyfforddwr profiadol. Ar ôl cwblhau'r rhaglen, bydd un o reolwyr y tîm gyrwyr yn eich asesu ym mhob agwedd ar y rôl.

Pob lwc gyda'ch cais - edrychwn ymlaen at glywed gennych chi a'ch croesawu i deulu Trafnidiaeth Cymru.

** Os ydych chi wedi bod drwy'r broses gyfweld neu asesu ar gyfer rôl Gyrrwr Trên Dan Hyfforddiant (mewn unrhyw leoliad) yn ystod y chwe mis diwethaf a heb fod yn llwyddiannus, yna peidiwch ag ailymgeisio oherwydd ni fyddwn yn ailystyried eich cais**

**Dyddiad cau: 14th Hydref 2020, ond gallai'r hysbyseb hon gau'n gynharach os ydyn ni'n derbyn digon o geisiadau**

Acorn Recruitment acts as an employment agency for permanent recruitment.
Gyrwyr Trên Dan Hyfforddiant

Mae Acorn yn gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru i gefnogi eu hymgyrch i recriwtio nifer o yrwyr trên dan hyfforddiant ar draws Caerdydd, Caerfyrddin, Caer, Crewe, Caergybi, Cyffordd Llandudno, Machynlleth, Pwllheli ac Amwythig.

Related Jobs
Register with us and we’ll help you to find your ideal job
Part of the Synergie Group